Pravidla pro volební kampaň do Evropského parlamentu

úno. 28 2019

++++++ Pravidla pro volební kampaň do Evropského parlamentu ++++++

(1) Volební kampaní se rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, politického
hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta nebo volební agitace ve prospěch
kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta nebo nezávislého
kandidáta, zejména veřejné oznámení určené na jejich podporu anebo sloužící v jejich prospěch,
včetně jakékoliv doprovodné akce, za které se poskytne nebo obvykle poskytuje úplata. Za volební
kampaň se považuje i sdělení v neprospěch jiné kandidující politické strany, politického hnutí, koalice,
jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí
kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého
kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen "Úřad") zřízeného
podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. 
Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou
(1) Registrovanou třetí osobou je pro účely tohoto zákona fyzická nebo právnická osoba, která 
je zapsána ve zvláštním registru spravovaném Úřadem.
(2) Registrovanou třetí osobou pro účely tohoto zákona nemohou být
a) stát a jeho příspěvkové organizace,
b) obec, městská část, městský obvod a kraj,
c) dobrovolný svazek obcí,
d) státní podnik a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i osoba, na
jejímž řízení a kontrole se podílí stát, a to i jako osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková
účast státu nebo státního podniku 10 %,
e) právnická osoba s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, jakož i
osoba, na jejímž řízení a kontrole se podílí kraj, obec, městská část nebo městský obvod, a to i jako
osoba ovládající; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
f) obecně prospěšná společnost, politický institut a ústav,
g) svěřenský fond,
h) jiná právnická osoba, stanoví-li tak jiný právní předpis,
i) zahraniční právnická osoba,
j) fyzická osoba, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má
právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu,
k) fyzická nebo právnická osoba, která na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydání a
veřejné šíření periodického tisku,
l) provozovatel rozhlasového a televizního vysílání.
(3) Žádost o registraci třetí osoby musí obsahovat jméno, příjmení, státní občanství, adresu
trvalého pobytu a rodné číslo, nebo není-li přiděleno, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, a název
nebo obchodní firmu, sídlo, právní formu a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o
právnickou osobu.
(4) Úřad na základě úplné žádosti třetí osoby bezodkladně přidělí třetí osobě evidenční číslo a
provede registraci a zároveň zveřejní údaje o registraci na svých internetových stránkách. Registraci
osoby uvedené v odstavci 2 Úřad rozhodnutím odmítne; proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad
ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební
kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.
(5) Zveřejnění údajů o registraci podle odstavce 4 obsahuje údaje z žádosti s výjimkou
rodného čísla, a dále evidenční číslo třetí osoby a datum registrace.
(6) Registrovaná třetí osoba je povinna si pro financování volební kampaně zřídit volební účet
a oznámit Úřadu adresu svých internetových stránek, kde budou zveřejňovány informace o
financování volební kampaně, a zřízení volebního účtu a adresu internetových stránek, na kterých je
volební účet přístupný.
(7) Financování volební kampaně registrovanou třetí osobou zahrnuje veškeré její výdaje na
volební kampaň. Výdaji registrované třetí osoby na volební kampaň se rozumí peněžní prostředky a
jiná plnění ocenitelná v penězích, které vynaložila na volební kampaň. K úhradě těchto výdajů lze
použít pouze peněžní prostředky uložené na volebním účtu registrované třetí osoby. Na volební účet
registrované třetí osoby je možné vložit peněžní prostředky pouze převodem z jiného bankovního
účtu. Registrovaná třetí osoba prokáže Úřadu na jeho výzvu, kdo je vlastníkem bankovního účtu, z
něhož byly peněžní prostředky na volební účet převedeny. 
(8) Výdaje registrované třetí osoby na volební kampaň nesmí přesáhnout
a) pro volby do Poslanecké sněmovny částku 1 800 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty,
b) pro volby do Senátu částku 40 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý volební obvod,
koná-li se pouze první kolo voleb, nebo částku 50 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty za každý
volební obvod, koná-li se první i druhé kolo voleb.
(9) Do částky podle odstavce 8 se započítávají částky, které registrovaná třetí osoba uhradila
nebo má uhradit, včetně částek, které za ni uhradila nebo se zavázala uhradit jiná osoba. Bylo-li
plnění, které je součástí volební kampaně, poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou,
započítá se do této částky jeho obvyklá cena podle zákona upravujícího oceňování majetku státu.
(10) O použití prostředků na volební kampaň si registrovaná třetí osoba musí vést evidenci,
která obsahuje
a) výdaje na předvolební průzkumy,
b) výdaje na úhradu inzerce v tisku,
c) výdaje na úhradu venkovní reklamy,
d) jiné výdaje.
(11) Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci
podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.
(12) Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit
přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být
uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.

Sdílejte tento článek.

Submit to FacebookSubmit to Twitter
Pro psaní komentářů se přihlašte